Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten

 

van Shielding Technologies B.V., Soestdijkseweg Noord 405, 3723 HD Bilthoven, NL, hierna te noemen: “Shieldtech”.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Shieldtech en de Consument;
  • Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak of dienst, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een Consument.

 

Artikel 2 – Algemeen

1       Deze algemene voorwaarden, hierna “Voorwaarden” genoemd, gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shieldtech en een Consument, voor zover van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2       De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van de Consument met Shieldtech, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3       Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

1       Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Shieldtech om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod bevat een datum, of is naar datum bepaalbaar.

2      Indien Shieldtech een afbeelding, model, monster of nadere specificaties aan de Consument verstrekt, dan geldt dat steeds als wijze van aanduiding van de zaak en niet als garantie dat deze daar geheel mee overeenstemt.

3       Shieldtech is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Consument Shieldtech binnen 30 dagen na datum van het aanbod schriftelijk heeft bereikt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4       Shieldtech kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Consument, naar in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5       Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Shieldtech daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Shieldtech schriftelijk aangeeft met de gewijzigde aanvaarding akkoord te gaan.

6       Een samengestelde prijsopgave verplicht Shieldtech niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1       De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Consument van Shieldtech’s aanbod.

2       Indien Shieldtech met de Consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Shieldtech niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven, indien de inkoopprijs of door te berekenen kosten door buiten Shieldtech gelegen factoren hoger worden.

3      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Shieldtech zal de Consument zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5       Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Shieldtech de Consument hierover tevoren inlichten.

6       Indien een vast tarief is overeengekomen zal Shieldtech daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

7       In afwijking van het te dezen bepaalde zal Shieldtech geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 5 – Levering

1       Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Shieldtech of af magazijn van leverancier van Shieldtech. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

2       Komen Shieldtech en de Consument (post)bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen in Nederland kosteloos voor zover het aankoopbedrag hoger is dan tweehonderd euro inclusief BTW. Indien het aankoopbedrag lager is dan tweehonderd euro inclusief BTW zullen de verzendkosten apart gefactureerd worden.

3       Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Shieldtech de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Consument de facturen van de daaraan voorafgaande fase heeft betaald.

4       Indien Shieldtech ter uitvoering van de overeenkomst gegevens van de Consument nodig heeft, vangt de levertijd aan nadat de Consument deze aan Shieldtech ter beschikking heeft gesteld.

5       Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Consument. De Consument zal in dat geval alle in verband hiermee door Shieldtech gemaakte kosten verschuldigd zijn.

6       Indien Shieldtech een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd kan nooit als een fatale termijn beschouwd worden.

 

Artikel 6 – Risico-overgang

1       Het risico van verlies of beschadiging van de producten die onderwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de Consument op het moment waarop deze aan de Consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Consument of van een door de Consument aangewezen derde worden gebracht.

 

Artikel 7 – Onderzoek, reclames

1       De Consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn daarna, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort onderzocht te worden of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

2       Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Shieldtech te worden gemeld.

3       Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, schriftelijk aan Shieldtech te melden, met een uitgebreide omschrijving van het gebrek.

 

Artikel 8 – Betaling

1       Tenzij anders overeengekomen dient betaling vóór de levering plaats te vinden.

2       Indien betaling niet vooraf plaatsvindt, dient deze te geschieden op een door Shieldtech aan te geven wijze, binnen de door Shieldtech aangegeven termijn en in de valuta waarin is gefactureerd.

3       Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4       Na het verstrijken van de door Shieldtech aangegeven betalingstermijn is de Consument van rechtswege in verzuim.

5       In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele van de Consument zijn de vorderingen van Shieldtech onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

1       Shieldtech blijft eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

2       Indien Shieldtech aan de Consument bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Consument gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Consument deze verplichting niet nakomt zijn alle ter verkrijging van nakoming door Shieldtech gemaakte kosten voor rekening van de Consument.

3       Indien de Consument, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning alsnog in gebreke blijft met de onder 2 genoemde verplichting, heeft Shieldtech, in plaats van het vorderen van nakoming, het recht op schadevergoeding. Onder de door de Consument te vergoeden schade vallen naast de kosten van vervanging ook de kosten van verhaal van deze schadevergoeding.

 

Artikel 10 – Garantie

1       Shieldtech garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, mede zoals gedefinieerd door de fabrikant.

2       De garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

3       Shieldtech verschaft de Consument geen schriftelijk garantiebewijs. In plaats daarvan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantietermijn.

4       Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de garantie, zal Shieldtech de zaak binnen redelijke termijn na retournering daarvan door de Consument, danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is of partijen anders overeenkomen, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Consument, naar keuze van Shieldtech vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de Consument gehouden de zaak aan Shieldtech te retourneren en de eigendom daarover aan Shieldtech te verschaffen. De Consument zal Shieldtech steeds een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichting te voldoen.

5       De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shieldtech, de Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

1       Shieldtech is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Shieldtech ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2       Voorts is Shieldtech bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Shieldtech op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Shieldtech de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4       Shieldtech behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 – Incassokosten

1       Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan gelden de wettelijke vertragingsrente- en incassokostenregels.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1       Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Shieldtech zich de rechten en bevoegdheden voor die Shieldtech toekomen op grond van de Auteurswet en overige intellectuele eigendomsrechten.

2       Het is de Consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3       De in het kader van de overeenkomst eventueel door Shieldtech tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Shieldtech, ongeacht of deze aan de Consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

4       Alle door Shieldtech eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shieldtech worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5       Shieldtech behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1       Met betrekking tot door Shieldtech geleverde zaken is de aansprakelijkheid van Shieldtech jegens de Consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.

2       In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Shieldtech beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Shieldtech.

3       Onverminderd het bovenstaande is Shieldtech in geen enkel geval aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Consument.

 

Artikel 15 – Overmacht

1       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2       Shieldtech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Shieldtech haar verbintenis had moeten nakomen.

3       Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4       Voor zover Shieldtech ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Shieldtech gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 – Geschillen

1       De rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Shieldtech het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

1       Op elke overeenkomst tussen Shieldtech en de Consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 18 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

2       In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

 

 

 

Bilthoven, 21 november 2019

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden voor levering aan bedrijven

 

van Shielding Technologies B.V., Soestdijkseweg Noord 405, 3723 HD Bilthoven, NL, hierna te noemen: “Shieldtech”

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Klant: de wederpartij van Shieldtech, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Shieldtech en Klant.

 

Artikel 2 – Algemeen

1       Deze algemene voorwaarden, hierna “Voorwaarden” genoemd, gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shieldtech en een Klant, voor zover van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2       De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van Shieldtech met de Klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3       Algemene voorwaarden van de Klant zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Shieldtech en Klant slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Shieldtech.

4       Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Shieldtech en Klant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

1        Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Shieldtech om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod bevat een datum, of is naar datum bepaalbaar.

2       Indien Shieldtech een afbeelding, model, monster of nadere specificaties verstrekt, dan geldt dat steeds als wijze van aanduiding van de zaak en niet als garantie dat deze daar geheel mee overeenstemt.

3       Shieldtech is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan Shieldtech binnen 30 dagen na datum van het aanbod schriftelijk heeft bereikt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4       Shieldtech kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Klant, naar in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5       Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Shieldtech daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Shieldtech schriftelijk aangeeft met de gewijzigde aanvaarding akkoord te gaan.

6       Een samengestelde prijsopgave verplicht Shieldtech niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1       De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van Shieldtech’s aanbod.

2       Indien Shieldtech bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Shieldtech niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven, indien de inkoopprijs of door te berekenen kosten door buiten Shieldtech gelegen factoren hoger worden.

3       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Shieldtech zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5       Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Shieldtech de Klant hierover tevoren inlichten.

6       Indien een vast tarief is overeengekomen zal Shieldtech daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

7       In afwijking van het te dezen bepaalde zal Shieldtech geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 5 – Levering

1       Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Shieldtech of af magazijn van leverancier van Shieldtech. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

2       Indien de zaken worden bezorgd is Shieldtech gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

3       Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Shieldtech de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de facturen van de daaraan voorafgaande fase heeft betaald.

4       Indien Shieldtech ter uitvoering van de overeenkomst gegevens van de Klant nodig heeft, vangt de levertijd aan nadat de Klant deze aan Shieldtech ter beschikking heeft gesteld.

5       Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle in verband hiermee door Shieldtech gemaakte kosten verschuldigd zijn.

6       Indien Shieldtech een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd kan nooit als een fatale termijn beschouwd worden.

 

Artikel 6 – Risico-overgang

1       Het risico van verlies of beschadiging van de producten die onderwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de Klant op het moment waarop deze aan de Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aangewezen derde worden gebracht.

 

Artikel 7 – Onderzoek, reclames

1       De Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn daarna, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort onderzocht te worden of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

2       Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Shieldtech te worden gemeld.

3       Een niet zichtbaar gebrek dient de Klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, schriftelijk aan Shieldtech te melden, met een uitgebreide omschrijving van het gebrek.

 

Artikel 8 – Betaling

1       Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Shieldtech aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2       Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3       Indien de Klant in gebreke blijft met betrekking tot de betaling binnen de termijn van 14 dagen is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

4       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Shieldtech op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

5       Shieldtech heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Shieldtech kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Shieldtech kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en teruggave ter beschikking gestelde zaken

1       Shieldtech blijft eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

2       Indien Shieldtech aan Klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de Klant gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt zijn alle ter verkrijging van nakoming door Shieldtech gemaakte kosten voor rekening van de Klant.

3       Indien de Klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning alsnog in gebreke blijft met de onder 2 genoemde verplichting, heeft Shieldtech, in plaats van het vorderen van nakoming, het recht op schadevergoeding. Onder de door de Klant te vergoeden schade vallen naast de kosten van vervanging ook de kosten van verhaal van deze schadevergoeding.

 

Artikel 10 – Garantie

1       Shieldtech garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, mede zoals gedefinieerd door de fabrikant.

2       De garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

3       Shieldtech verschaft de Klant geen schriftelijk garantiebewijs. In plaats daarvan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantietermijn.

4       Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de garantie, zal Shieldtech de zaak binnen redelijke termijn na retournering daarvan door de Klant, danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is of partijen anders overeenkomen, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, naar keuze van Shieldtech vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de Klant gehouden de zaak aan Shieldtech te retourneren en de eigendom daarover aan Shieldtech te verschaffen. De Klant zal Shieldtech steeds een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichting te voldoen.

5       De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shieldtech, de Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

1       Shieldtech is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Shieldtech ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2       Voorts is Shieldtech bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Shieldtech op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Shieldtech de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4       Shieldtech behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 – Incassokosten

1       Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan gelden de wettelijke vertragingsrente- en incassokostenregels.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1       Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Shieldtech zich de rechten en bevoegdheden voor die Shieldtech toekomen op grond van de Auteurswet en overige intellectuele eigendomsrechten.

2       Het is de Klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3       De in het kader van de overeenkomst eventueel door Shieldtech tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Shieldtech, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

4       Alle door Shieldtech eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shieldtech worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5       Shieldtech behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1       Met betrekking tot door Shieldtech geleverde zaken is de aansprakelijkheid van Shieldtech jegens de Klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.

2       In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Shieldtech beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Shieldtech.

3       Onverminderd het bovenstaande is Shieldtech in geen enkel geval aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Klant.

 

Artikel 15 – Overmacht

1       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2       Shieldtech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Shieldtech haar verbintenis had moeten nakomen.

3       Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4       Voor zover Shieldtech ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Shieldtech gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 – Niet-overname personeel

1       De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Shieldtech, medewerkers van Shieldtech of van ondernemingen waarop Shieldtech ter uitvoering van de overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 17 – Geschillen

1       De rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Shieldtech het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

1       Op elke overeenkomst tussen Shieldtech en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 19 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

2       In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

 

 

Bilthoven, 21 november 2019