Blootstellingsnormen en richtlijnen

 

Hier vindt u de grote verschillen tussen de Duitse bouwbiologische SBM 2015 richtlijnen en de ook in Nederland geldende internationale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) normen.

M.b.t. hoogfrequente elektromagnetische straling verwijzen wij naar de site van het Antenneregister: Blootstellingslimieten hoogfrequente elektromagnetische velden. Voor de stralingssterkte per stralingsbron bekijkt u de Blootstellingsthermometer.

De ook in Nederland geldende normen ICNIRP-normen zijn alleen gebaseerd op thermische effecten (opwarming) als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische straling. Naast thermische effecten zijn in veel wetenschappelijke onderzoeken echter ook biologische effecten aangetoond.

Tenslotte hierbij nog het uitgebreide advies van de Gezondheidsraad aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (300 Hz – 300 GHz) : Advies Gezondheidsraad

M.b.t. laagfrequente magnetische wisselvelden bestaat er geen officiële norm. Wel wordt voor bovengrondse hoogspanningsleidingen een maximum blootstelling van 400 nT (nanoTesla) of 0,4 µT (microTesla) aanbevolen aangezien er aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico op leukemie bij kinderen. Zie gezondheidseffecten door blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen. Voor ondergrondse leidingen en transformatoren geldt deze aanbeveling niet.